Постанови Кабінету Міністрів

                КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 25 липня 2002 р. N 1063
                               Київ
 
                   Про утворення Національного
                      антидопінгового центру
 
         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
           N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }
 
 
    { У тексті Постанови слова "Державний  комітет  з питань
      фізичної культури і спорту" в усіх  відмінках замінено
      словами  "Міністерство  у  справах  сім'ї,  молоді  та
      спорту" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
      N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }
 
 
     На виконання Закону України "Про  антидопінговий  контроль  у
спорті"   (    2353-14    )      Кабінет      Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
     1. Утворити Національний антидопінговий  центр  і  розмістити
його   в     приміщенні    Спортивного   медико-відновного  центру
по вул. Велика Васильківська, 55, у м. Києві.
 
     2. Затвердити Положення про Національний антидопінговий центр
(додається).
 
     3.  Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту затвердити
за  погодженням  з  Міністерством  фінансів  граничну  чисельність
працівників Національного антидопінгового центру.
 
     4. Міністерству   праці   та   соціальної  політики  разом  з
Міністерством  фінансів і Міністерством у справах сім'ї, молоді та
спорту  розробити  і  затвердити  схему посадових окладів та умови
оплати праці працівників Національного антидопінгового центру.
 
     5. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту здійснювати
видатки,  пов'язані  з  діяльністю  Національного  антидопінгового
центру,  за  рахунок  коштів,  передбачених  цьому  Міністерству в
державному бюджеті.
 
 
     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ
 
     Інд. 28
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 25 липня 2002 р. N 1063
 
                            ПОЛОЖЕННЯ
              про Національний антидопінговий центр
 
    { У тексті Положення слова "Держкомспорт" в усіх відмінках
      замінено  словами  "Мінсім'ямолодьспорт" у  відповідному
      відмінку згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від
      24.06.2006 }
 
 
     1. Національний  антидопінговий  центр  (далі  -   Центр)   є
державною  бюджетною  установою,  що  належить до сфери управління
Мінсім'ямолодьспорту.  Центр  утворюється  з  метою  профілактики,
запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в спорті.
 
     2. Центр  у  своїй  діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  Законом України "Про  антидопінговий  контроль  у
спорті" (  2353-14 ),  іншими законами України,  актами Президента
України та Кабінету  Міністрів  України,  Антидопінговим  кодексом
олімпійського руху та цим Положенням.
 
     3. Центр  співпрацює з Національним олімпійським комітетом та
Національним  комітетом  спорту  інвалідів,  федераціями  з  видів
спорту, фізкультурне-спортивними товариствами.
 
     4. Основними завданнями Центру є:
 
     1) розроблення і виконання програми профілактики, запобігання
застосуванню і розповсюдженню допінгу в спорті;
 
     2) організація   та   здійснення   на    території    України
антидопінгового    контролю   в   спорті   відповідно   до   вимог
Антидопінгового кодексу олімпійського руху;
 
     3) проведення  тестування  на  допінг  спортсменів  з   метою
виявлення  наявності  заборонених  речовин  в їхньому організмі чи
встановлення  застосування  методів,  заборонених   Антидопінговим
кодексом  олімпійського руху та компетентними органами відповідних
спортивних організацій;
 
     4) розроблення  та  здійснення  антидопінгових  заходів,  які
грунтуються  на  засадах  спільних  дій  органів виконавчої влади,
фізкультурно-спортивних товариств та інших організацій;
 
     5) проведення  досліджень,  спрямованих   на   поліпшення   і
розвиток   аналітичної   роботи,   пов'язаної   з   удосконаленням
антидопінгових досліджень;
 
     6) участь у науково-дослідній  діяльності  з  розроблення  та
впровадження у спортивну медицину нових фармакологічних засобів;
 
     7) співробітництво з відповідними іноземними організаціями та
обмін  у  сфері  боротьби  із  застосуванням  допінгу  в   спорті,
включаючи   обмін  інформацією,  знаннями  та  досвідом,  а  також
співробітництво у виконанні програм проведення допінг-тестування;
 
     8) проведення     інформаційно-пропагандистської      роботи,
спрямованої на запобігання застосуванню допінгу в спорті.
 
     5. Центр має право:
 
     1) одержувати  в  установленому  законодавством  порядку  від
органів  виконавчої  влади,   фізкультурно-спортивних   товариств,
спортивних  федерацій,  інших організацій інформацію,  документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
     2) залучати  в  установленому  порядку  вчених,  спеціалістів
підприємств,   установ   та   організацій  (за  погодженням  з  їх
керівниками)  до  розгляду  актуальних  питань  з  антидопінгового
контролю;
 
     3) укладати у разі потреби із спеціалізованими закладами, які
проводять  відповідні  хіміко-аналітичні  дослідження,  угоди  про
виконання робіт з антидопінгового контролю;
 
     4)  надавати  платні  послуги  фізичним  та  юридичним особам
відповідно  до  законодавства.  {  Пункт  5 доповнено підпунктом 4
згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }
 
     6. Центр  очолює  директор,  який  призначається  на посаду і
звільняється з посади Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.
{  Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006 }
 
     Директор Центру:
 
     здійснює керівництво  діяльністю  Центру,  несе   персональну
відповідальність   за   виконання  покладених  на  Центр  завдань,
визначає ступінь відповідальності його працівників;
 
     в установленому порядку призначає  на  посаду  і  звільняє  з
посади  керівників  структурних  підрозділів  та інших працівників
Центру;
 
     за  погодженням  з Мінсім'ямолодьспортом затверджує структуру
та штатний розпис Центру;
 
     затверджує положення  про  структурні  підрозділи та посадові
інструкції працівників Центру;
 
     видає в      межах       своєї       компетенції       накази
організаційно-розпорядчого характеру,  організовує  і контролює їх
виконання;
 
     розпоряджається коштами   Центру   в   межах    затвердженого
кошторису витрат;
 
     застосовує заохочення  та накладає дисциплінарні стягнення на
працівників Центру;
 
     здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
     7.   Для  організації  громадського  контролю  за  діяльністю
Центру,   надання  йому  практичної  допомоги,  визначення  шляхів
перспективного  розвитку  утворюється  наглядова  рада, яку очолює
Міністр  у  справах сім'ї, молоді та спорту. Склад наглядової ради
та положення про неї затверджує голова наглядової ради.
{  Пункт  7  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 946
(   946-2004-п  )  від  26.07.2004,  N  862  (  862-2006-п  )  від
24.06.2006 }
 
     8. У   складі  Центру  в  межах  граничної  чисельності  його
працівників утворюється лабораторія антидопінгового контролю.
 
     9. Видатки на  утримання  Центру  здійснюються  з  державного
бюджету.
 
     10. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в  установах  Державного  казначейства,  печатку  із   зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.